Valga vene eragümnaasiumi õpetajad ja abituriendid 1931. aastal. Aleksander Želnin on teises reas paremalt teine.

FOTO: Valga muuseumi fotokogu

Tartu keskkooliõpetajate ühingu juhatus otsustas neljapäeval lõplikult Eesti Õpetajate Liidust lahkuda. Otsus tehti täiesti üksmeelselt. Veel samal õhtul saadeti vastav teadaanne Liidu juhatusele Tallinna. Resoluutse sammu astumist põhjustasid Liidu juhatuse viimase aja sammud ja hiljutine üleriiklik kongress oma resolutsioonidega. Tartus kuulub ühingusse umbes 100 keskkooliõpetajat.

Viimasel ajal valitses suur rahulolematus E. Õpet. Liidu juhatuse teguviisi vastu. Igasugused ettepanekud ja sooviavaldused, mis tulid Tartu keskkooliõpetajate poolt, ei leidnud üldse Liidu juhatuses mingisugust vastukõla.

Nii näit. sooviti «Kasvatuse» toimetuse ümberkorraldamist sel teel, et oleks moodustatud komisjon, kuhu oleksid kuulunud peale algkooliõpetajate esinduse veel keskkooli-, täiendus- ja ülikooli õppejõudude esindajad. Sellele ettepanekule vastati eitavalt, kuna põhjusi üldse ei nimetatud. «Kasvatus» on aga sellise toimetamise juures liiati ühekülgseks kujunenud ja teda võib ähvardada seismajäämine.

Samuti nõuti liikmemaksu alandamist, sest praegune kõrge maks koormab liiati ühingu liikmeid. Ka sellele soovile ei tuldud vastu. Ka leiavad Tartu keskkooliõpetajad, et Liit on nende huvisid liiga vähe kaitsnud. 2.09.1933