Võiduka ilmega Jaapani sõdurid 1932. aastal Mandžuurias (Mandshukuos). FOTO: /©TopFoto

Jaapan on esimese osa oma ülesannetest Mandshukuos täitnud ja on arwamisel, et Mandshukuo on täielik riik. Seda kinnitawad ka paljud wälisriikide waatlejad.

Hiina on Mandshukuo kohta teisel arwamisel. Seal waadatakse Mandshukuo peale kui nukuteatrile, mille iga liigutus ettekirjutatakse Jaapani sõjawäe juhtide poolt. Riik kui seesugune seisab seal niikaua, kuni teda Jaapan oma sõjariistadega seal ülewal hoiab. Hiina wäiteid kinnitawad need wäljamaa waatlejad, kes kõik see aeg seal on olnud ning uue riigi tekkimise isiklikult kaasa on elanud. Peab mööduma aastaid, enne kui uue riigi tulewiku kohta midagi ennustada wõib, Sest nagu objektiiwsed asjatundjad-waatlejad objektiiwselt kinnitawad, on täiesti wõimata Madshukuo arenemist ennustada järgmiseks kuuks.

Weelgi suuremad kui wasturääkiwad üksikute asjatundjate arwamised, on wastuolud tegelikus elus.

Arwatakse, et uus Wene-Jaapani sõda tuleb, enne kui Moskwa loobub slaawi ülemwõimu ideest Aasias. Nähakse ette, et sõda wõib kesta kuni kaks aastat, ning oma ägeduselt maha ei jää Jaapani-Hiina sõjast, ning kus kindlasti tuleb arwestada Wene allajäämisega.

Wahepeal peawad läbirääkimisi keiser Hirohiti sõjawäelised ja diplomaatilised saadikud Jaapani saatkonnas feldmarssal Mutoga, kes annab igasuguseid juhtnööre toonil, mis laseb tunda, et tema on tõeline walitseja.

Jaapani Kwantungi armee kindralstaabi ülemkindral Koiso, kes wallutas Mandshukuo, täidab juhtnööre ja walitseb maad oma äranägemise järele. Seal samas kõrwal elab wäikses ja primitiiwses hiinlase majas Hiina ekskeiser ja Mandshukuo riigi juht Puji. Siiski on tal lootust, et uus Mandshukuo dünastia sellega omale teatud kuulsust wõib saawutada. 16.07.1933