Taaniel Raudsepp. FOTO: Erakogu

Kujutlegem, et igal Eesti kooliõpilasel oleks oma isiklik eraõpetaja, kes iga kell valmis aitama igas õppeaines. Kes oleks valmis ühte ja sama asja seletama ka miljon korda, alati kannatlikult ja selgelt, mitme nurga alt, näidete abil. Kes teaks täpselt õpilase taset ja aitaks teda vahel järele, kuid enamasti edasi. Ei ole võimalik? Liiga kallis? Meil ei ole nii palju häid õpetajaid kusagilt võtta?

Tegelikult on see täiesti võimalik, ja juba olemasolevate vahenditega. Veel enam: tunnist puudumine ei tähendaks aines mahajäämist. Õpetajate koormus väheneks, neil jääks rohkem aega aruteludeks ja konkreetsete õpilastega tegelemiseks. Tunnid poleks igavad, vaid avastusi täis, ning arvutimängud, Youtube ja rate.ee ei kisuks õpilasi haridusest eemale, vaid hoopis selle juurde.

Kujutame ette, et Eestis oleks kõigile tasuta kasutamiseks internetiportaal, mis sisaldab ühtses formaadis, kergesti leitavaid videoloenguid, mis katavad kogu kesk-, põhi- ja osalt algkooli õppekava. Videoloengud, mida peaksid Eesti parimad õpetajad, on jagatud parajateks 5–15 minuti pikkusteks ampsudeks ning pikitud teemakohaste küsimustega ja täiendatud harjutustega.

Õpetajad saavad sama keskkonda kasutada – nii selleks, et näidata olemasolevaid videoloenguid, kui selleks, et neid oma klassi tarbeks muuta. Õpetaja saaks määrata harjutused ja kasutades süsteemis olevaid standardseid tööriistu, lisada iseenda koostatud harjutusi, määrates neid konkreetsele õpilasele või gruppidele. Süsteemis oleks väga hea raporteerimismehhanism, mis annaks õpetajale ülevaate, kui kaugele iga konkreetne õpilane on jõudnud.

Mida selline süsteem meile annaks? Harimine käib hoolimata tehnoloogia arengust ja ühiskonna muutumisest suuresti samamoodi kui keskajal. Ikka veedavad õpilased koolis enamiku ajast tervele klassile suunatud selgitusi kuulates ja märkmeid tehes. Mõni haarab kõike lennult ja igavleb suure osa tundidest, teine suudab vaevu ree peal püsida. Õpetajal pole praeguste klassikomplektide ja ainekavade juures lihtsalt võimalik mahajääjaid aidata – õppekava tuleb läbida ettenähtud aja jooksul.

Elektrooniline õpikeskkond võimaldaks personaalsemat lähenemist. Tekiks lihtne võimalus anda mahajääjatele lisaselgitusi ja -ülesandeid (määrates neile vaatamiseks teemakohaseid loenguid). Võidaksid ka kiired edenejad – nad saaksid läbi võtta lisaloenguid ja -harjutusi.

Süsteem demokratiseeriks ligipääsu väga heale haridusele. Infotehnoloogia abil oleks võimalik koolide taseme erinevust tasandada. Samas kallid tahvelarvutid pigem hoogustavad hariduslikku kihistumist. Tuntuim selline süsteem on khanacedmy.org, mis pakub suurt hulka videoloenguid, põhjalikku matemaatikaharjutustikku ning väga head raporteerimissüsteemi – ja seda kõike täiesti tasuta. Khanacademy on vabavaraline platvorm ning selle eestindamist on juba alustatud.

Eestindamise taga seisab MTÜ Kae Kool, tänu neile on suur osa khanacademy.org-i materjalidest juba praegu varustatud eestikeelsete subtiitritega ning algust on tehtud ka päris omakeelse sisu tootmisega.

MTÜ Kae Kool algatusest võib minu arvates kujuneda olulisimaid muudatusi Eesti hariduselus. Selleks aga, et süsteem tõesti hea saaks ning looks võimaluse kvalitatiivseks hüppeks hariduses, on sinna vaja palju ja kvaliteetset sisu. End põhjamaade Silicon Valleyna nägev väikeriik võiks oma inimeste eest hästi hoolitseda ning tagada kõigile ligipääsu parimale haridusele. Kas see ei võiks olla meie riigi järgmine suur eesmärk – kasutada oma IT-teadmisi, et muuta Eesti haritumaks ja kõige loomingulisemaks ühiskonnaks Euroopas?