Andres Kollist.

FOTO: Sander Ilvest

Eriolukorras pole mõistlik korraldada kohalike volikogude füüsilisi kogunemisi, demokraatlik protsess peab aga jätkuma ja seda saab edukalt e-volikogus teha, kirjutab Tallinna Linnavolikogu innovatsioonikomisjoni esimees Andres Kollist.

Füüsikas kasutatakse termineid vajalik ja piisav tingimus. Näiteks otseste päikesekiirte langemiseks maale on vajalik tingimus see, et päike oleks horisondi kohal. Aga see ei pruugi olla piisav tingimus. Otsese päikesevalguse langemist võivad takistada pilved, rääkimata võimalikust varjutusest. Seega otsese päikesevalguse langemiseks on vaja täita nii vajalikku kui piisavat tingimust.

Riigikogu on otsustanud ka koroonakriisi ajal tööd jätkata. Selleks kohustab teda ka Riigikogu kodu- ja töökorra seadus:

§ 57.  Istungi toimumise koht

Riigikogu istungid toimuvad Tallinnas Toompea lossi istungisaalis, kui Riigikogu esimees kaalukate põhjuste olemasolu korral ei määra teist istungi toimumise kohta.

§ 58.  Istungist osavõtjad

(2) Riigikogu liikmetel on istungisaalis alalised kohad. Istungisaalis on ette nähtud kohad ka Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Valitsuse liikmete jaoks.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus aga selliseid piiranguid ei sea:

§ 43.

(1) Volikogu istungi kutsub kokku selle esimees või tema asendaja …

(3) Volikogu kokkukutsumisel tuleb kutses ära näidata arutusele tulevad küsimused

§ 44.

(4) Volikogu istungid on avalikud. 

(5) Volikogu arutab istungi kutses märgitud ja volikogu poolt nõutavas korras ettevalmistatud küsimusi.

§ 45.

(2) Hääletamine volikogus on avalik.

(4) Volikogu otsustused fikseerib istungi juhataja.

(5) Volikogu otsustused tehakse poolthäälte enamusega. ... ettenähtud küsimustes otsustuste vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.

Seega on kohalike volikogude läbiviimise puhul olukord teine. Seadus ei näe e-volikogu korraldamist ette, aga ei keela seda ka.

Demokraatlik protsess ei saa katkeda ja volinikud peavad oma rolli täitma, nii nagu seda teevad paljude muude ametite esindajad.

Elektrooniliste volikogude läbiviimiseks on vajalikuks tingimuseks poliitiline tahe. See on arusaam, et eriolukorras tuleb teha kõik, et hoida inimesi üksteisest eemal. Kohalike volikogude volinikke on üle paari tuhande, lisaks töösse kaasatud ametnikud ja kohaliku täitevvõimu töötajad. Selle inimhulga kogunemisi eriolukorra tingimustes korraldada ei ole hea plaan. Kui vähegi võimalik, tuleb leida teised lahendused. Volinike käitumine peab olema eeskujuks ühiskonnale.

Samas, demokraatlik protsess ei saa katkeda ja volinikud peavad oma rolli täitma, nii nagu seda teevad arstid, apteekrid, toitu kättesaadavaks tegevad inimesed, paljude muude ametite esindajad. Kui teisi võimalusi ei ole, peavad ka volinikud kogunema ja otsused peavad saama tehtud.

Kui e-volikogu korraldamiseks on olemas poliitiline tahe, ehk vajalik tingimus, siis selle läbiviimiseks peavad olema täidetud ka piisavad tingimused. Need on toodud seaduses ja siinsamas eespool lugeda. Seal ei ole kirjas midagi, mis takistaks e-istungite läbiviimist.

Veelkord, eriolukorras on kõige tähtsam inimeste tervis ja demokraatliku protsessi jätkumine. Eesrindlik e-Eesti saab sellega hakkama ilma, et inimesed peaksid füüsiliselt kogunema. Mõõduka pingutusega on võimalik tagada, et ka arvutikaugemad volinikud saavd e-istungitest täisväärtuslikult osa võtta.

Kui keegi tahab korrektselt läbiviidud e-istungeid vaidlustada, on tegemist pahatahtlikkuse, vastutustundetuse või lihtsalt rumalusega.

Innustav on, et paljud volikogud on juba selliseid võimalusi leidnud ja e-töö käima pannud.