Reisija täitmas politsei nõutud avaldust Rooma rongijaamas. Itaalia võimud kehtestasid koroonaviiruse puhangule piiramiseks kogu riigis ulatuslikud liikumispiirangud. 

FOTO: Andrew Medichini/AP/Scanpix

Suuresti koroonaviirusest enim mõjutatud riikidest pärit ühiskonnategelased eesotsas endise Euroopa Komisjoni presidendi ning endise Itaalia peaministri Romano Prodi ja endise Hispaania peaministri Jose Luis Rodrigues Zapateroga nimetavad Euroopa Liidu riikide reaktsiooni koroonaviirusele kaootiliseks ning kutsuvad üles Euroopa Liidu poolt koordineeritud kriisijuhtimisele.

Euroopa vastus kroonviiruse ohule tõestuseks, et EL on tõeline ühise tulevikuga kogukond:

Meie, Euroopa kodanikud, mõistame, et Covid-19 on oht meile kõigile, mis võib tabada üht riiki varem kui teist, aga lõpuks tekitada kahju ikkagi kõigile ning mõjutada meie igapäevaelu ja majandust peaaegu võrdselt sõjaga.

Meie, Euroopa kodanikud, tunneme muret ja hirmu selle ohu, veel rohkem aga eri riikide koordineerimata reageeringute kakofoonia, isekuse ja ennast hävitava lühinägelikkuse ning meie riigijuhtide ettenägelikkuse puudumise pärast, kes teesklevad, nagu nad ei teaks, et meie vastastikune sõltuvus nõuab Euroopa ühist, rangete meetmetega vastust pandeemia vaoshoidmiseks ja kogu ELi hõlmavat kava, kuidas selle järel Euroopa majandusele uuesti hoogu anda.

Meie, Euroopa kodanikud, kahetseme, et praegune EL on alles ebatäielik res publica, niisiis ka viletsasti varustatud selle ohuga tegelemiseks, liiga vähese pädevuse ja võimuga astumaks pandeemiale vastu. Me toetame Komisjoni õigeaegset otsust eraldada 25 miljardit eurot ja ilmutada finantspaindlikkust selle ohuga võitlemisel. Võib-olla on see enim, mida suudame teha, aga sellest ei piisa.

Me kutsume Euroopa Komisjoni ja Parlamenti üles välja käima ja liikmesriikide valitsusi vastu võtma (alates eurogrupi kohtumisest 16. märtsil ja peatselt kokku tulevast erakorralisest Euroopa Ülemkogust) järgmisi kiirmeetmeid, toetudes ühtlasi Lissaboni lepingu üleminekuklauslile ja lihtsustatud läbivaatamismenetlusele:

  • Rahvatervise ja epideemiatega võitlemise muutmine ELi ühispädevuseks, millele kohaldub seadusandlik tavamenetlus, ning Komisjonile erakorralise volituse andmine koordineerida reageerimist epideemiale, nagu föderaalvalitsus seda tegema peaks.
  • Euroopa stabiilsusmehhanismi laiendamine Euroopa ja liikmesriikide tervishoiusüsteemi viivitamatuks tugevdamiseks, et need suudaksid võidelda pandeemiatega, mis ohustavad Euroopa kodanike elu ning seeläbi ka ELi majanduslikku ja finantsstabiilsust.
  • ELi eelarvetasakaalu kohustuse tingimuse kaotamine ja ELi turvakapitali loomine kogu ELi hõlmava plaani rahastamiseks, mis aitaks kaasa ELi majanduse taastamisele ja ühiskondliku sidususe püsimisele ohutingimustes ja pärast seda.
  • Fiskaalküsimustes seadusandliku tavamenetluse rakendamine ja ELile fiskaalse võimu andmine tarvitada oma ressursse – näiteks süsinikumaksu (ja süsinikutariife), digitaalmaksu, finantstehingute maksu – ELi eelarve (või ka euroala eelarveinstrumendi, kui otsus õnnestub vastu võtta ainult euroala tasandil) rahastamiseks.
  • Viivitamatult kiita heaks järgmine mitmeaastane finantsraamistik, mis suurendab eelarvet vähemalt 1,3 protsendini ELi SKTst, nagu on soovinud Euroopa Parlament, praeguse eelarve rahastamise struktuuri alusel; samuti tagada omaressursside osas 2 protsendi tasemeni jõudmine olulise tähtsusega kogu ELi hõlmavate avalike hüvede pakkumiseks.
  • Muuta kavandatav Euroopa tuleviku konverents täieõiguslikuks Euroopa Konvendiks uue põhiseadusliku lepingu sõlmimiseks ELi kodanike ja liikmesriikide vahel.

Meie, Euroopa kodanikud, usume, et kätte on jõudnud otsustav hetk ELi ajaloos. Ühiskonna arusaam EList sõltub sellest, kuidas me sellele kriisile reageerime. Käes on aeg tõendada, et EL on ühise saatusega väärtuspõhine kogukond, oma kodanike ja liikmesriikide päästeliin üleilmastunud maailmas, kus pulbitsevad poliitilised, majanduslikud ja rahvatervise ohud. Käes on aeg saada jagu hirmust ja astuda julgelt edasi. Käes on aeg riikide eraldi seismisest minna üle Euroopa ühtsusele.

Allakirjutanute täielik nimekiri: https://www.cesue.eu/en/appeal.html.

Tõlkis Marek Laane.