Postimees 1.4.1899 FOTO: Digiteeritud Eesti Ajalehed/Dea.nlib.ee FOTO: Digiteeritud Eesti Ajalehed/Dea.nlib.ee

Samoas on 20. märtsil (1. aprillil) Ingise-Amerika sõjawäe ja Mataafa meeste wahel äge wõitlus olnud.

Inglise ja Amerika poolt oli ühte Saksa asundusesse arwata 100 meest saadetud. Neile oli aga Mataafa, ilma et seda tähele oleks pandud, 800 mehega ümber asunud. Wihases wõitluses, mis siis tuli, kaotasiwad inglased ja ameeriklased kaks suurtükki, kolm ohwitseri (kaks ameeriklast ning ühe inglase) ja mitu lihtmeest, samoalased aga 40 meest surnult ja hulga haawatult, kes ühes wõetud ja ära wiidud. Inglased ja ameeriklased taganesiwad wiimaks. Kaasa enestega wõtsiwad nad ka ühe sakslase, nimega Weil, kes Mataafa mehed nende wastu mässama kihutanud. Selle wõitluse järele nüüd on ka rannakülade laskmine uuesti alanud, ja Saksa poolt teatatakse, et Mataafa ja Tanu mehed iga päew wõõra oma laastamas käia.

Saksa walitsus hakkab nüüd Inglisemaa ja Amerika wastu käredamaks minema. Berlinist teatatakse, Inglisemaa walmistanud ses asjas uuesti raskui, et Samoa kommisjon otsusi ühel häälel peab tegema. Saksamaa saatnud siis Londoni telegrammi, Briti ministerium ütelgu õige selgesti ära, mis ta Samoa asjas teha tahab. Ja poolametlikult kirjutatakse ajalehtedes lepingu rikkumistest ja wägiwallast ju palju ning nõutakse eile walitsuste poolt laituse awaldust. Kõige uuemad sõnumid lausuwad, Inglisemaa olla selle ettepaneku wastu wõtnud, et kommisjon ühel häälel peab otsust tegema, ning et 20. märtsi wõitlus läbirääkimisi ainult kiirustada wõiwat.

Postimees 2.04.1899