K, 28.09.2022

Postimees 1900. aastal: Helmest

Postimees
Postimees 1900. aastal: Helmest
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 1
Postimees 28.03.1900
Postimees 28.03.1900 Foto: Digiteeritud Eesti Ajalehed/Dea.nlib.ee

24. märtsil walis Koorküla wald omale uuesti wallawanemat.

Selle juures ei wõtnud keegi walitutest ametit wastu. Waliti wiimaks R. Sulsenberg, kes kord ennegi seda ametit pidanud. Kahtlane on, kas temagi ameti wasta wõtab. Teda ise ei olnud sääl, sellepärast siis waliti, et wastuajamisega walimist nurja ei saa ajada, kuna ta kohtueesistniku ametist juba lahti wõttis. Sügisel walitud K. Tiiwel wõttis ennast lahti. Meie minewane wallawanem aga istub ikka weel Wiljandis kinni!

Nüüd meil Helmlastel on jällegi waimuliku külaleiwa saamise poolest õnnistatud aeg: õpetajaameti kandidadid käiwad proowijutlust pidamas. Walimine tulla maikuul.

Neil päiwil käis rahwakoolide inspektor isand Radshenko siin koolisid katsumas. Rahulolemist tema poolt on wähe olnud. Mitmele wallale on ta ette pannud, walla koolisid ministeriumi koolideks muuta, mis aga suuremale hulgale Helme rahwale wäga wastumeelt on. Mitmed koolmeistrid mõtlewad ametit maha panna, sest et neil inspektori poolt rahulolemist ei ole.

Hiljuti on üks naabriwalla peremees teel Walgast koju tulles ära surnud. Et surma põhjuseks wiin oleks, nagu mõned arwawad, ei tea kindlasti ütelda.

Postimees 28. 3. 1900

Märksõnad
Tagasi üles