Kindral Georges Boulanger

FOTO: Wikimedia Commons

ja sinna ka Clermont-Ferrandist juba ära sõitnud. Umbes 2000 inimesed oliwad kindrali saatmas, kui ta oma tütrega jala raudtee waksali läks.

Siin karjusiwad mitmed temale «elagu» ja üks pisike laps andis temale wäikese lillekimbukese. Raudtee waksali pääl pidas keegi temale ühe kõne, mille pääle Boulanger ka omalt poolt wastas ja ütles, et ta tihti olla Prantsuse maa eest oma werd ära walanud ja kui tarwis olewat, saawat ta seda wiimse tilgani ära walama. Waksal oli puupüsti inimesi täis. Üks ajalehe kirjutaja hüüdis: «Elagu Karnot, Logerot, wabariik!» Boulangeri meelelised karjusiwad jälle: «Kadugu Preisimaa!» Ajalehe kirjutaja wõeti kinni ja pekseti hirmsal wiisil läbi; wiimaks tuli politsei ametnik ja päästis õnnetuma wihase rahwa küüsist lahti. Kui rong minema läks, karjusiwad weel mitmed talle taga järele: «elagu Boulanger!» kuna aga teised jälle wahele hüidsiwad: «elagu wabariik!» Umbes kella 6 ajal jõudis rong Parisi, kus umbes 400 inimest kindrali ootamas oliwad ja karjusiwad: «Elagu Boulanger! Maha Ferryga! Elagu wabariik!» Kui Boulanger oma tütrega tõlda astus, tahtsiwad mõned tema meelelised hobuseid eest ära wõtte, aga politsei tuli wahele ja keelas neid seda tegemast. Sellel samal ajal pidasiwad Boulangeri wastalised ühe koosoleku ära, kust umbes 2500 inimest osa wõtsiwad. Joffrin pidas ühe Boulangeri waenulise kõne, kuna aga krahw Neuville tema kasuks jälle rääkis. Koosolek oli hirmus tormiline, neile kes karjusiwad: «maha Boulanger!» wastati «elagu Boulanger!» Iseäralisi suuremaid tülinaid ei tulnud mitte ette. Saali wälimise ukse ees, kus koosolekut peeti, oliwad hulk politsei-ametnikka korda pidamas.

Postimees 19.03.1888