L, 25.03.2023

Postimees 1923. aastal: Balti puuwilla wabrikus tuleks tööliste wanemad walida

Postimees
Postimees 1923. aastal: Balti puuwilla wabrikus tuleks tööliste wanemad walida
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Postimees 28.1.2019 FOTO: Dea.nlib.ee
Postimees 28.1.2019 FOTO: Dea.nlib.ee Foto: dea.nlib.ee

Balti puuwillawabrik töötab 2000 töölisega. Ühtlasi on see ka teada, et see suur tööliste kogu on wist ainukene wabrik Eestis, kus tööliste wanemad puuduwad, sest ligi pool aastat tagasi, streigi ajal, läksid ka wanemad laiali. Uusi pole seni walitud.

Töölised saawad aru küllalt, kui suur tähtsus on tööliste wanematel, et nad wanemate walimisi siiski seniajani korraldanud pole, tuleb kartusest, et wõib jälle niisuguseid juhtumisi korduda, kus nad sunnitud on „Tööliste keldri” otsusi oma töölistele ette kandma, mis mitte tööliste majanduslistesse asjadesse ei kuulu, nagu ühineda ja omaks wötta 3 internatsionaali otsuseid, toime panna protesti streikisid jne. Ja kui wanemad seest poolt peale surutud otsuseid mitte töölistele edasi ei anna, siis hakatakse wanemaid sõimama ja boikoteerima. Kui aga wanemad nende resolutsioonidega ühinewad ja neid töölistele ette kannawad, siis wõiwad nad jälle tehase omanikkudega wastolusse sattuda, mis muidugi soowimata tagajärgi tuua wõib. Sellepärast ongi töölised tagasihoidlikud. Aga sellegipärast on wanemaid tarwis niihästi töölistele kui ka tööstuse ettewõtte omanikkudele enestele. Esimestele sel põhjusel, kui neil mõndasugust majanduslist kui ka tehnilist nõudmist on waja ette kanda, siis eeskätt oma wanemate kaudu. Ja ettewõtte omanikkudele on see kasuliku, kui selleks määratud isikud tööliste soowid ja nõudmised ette kannawad, ilma et tööliste parw teda tülitama tuleb. Siin läheks töökaitse kommisaride wahetalitust tarwis tööliste wanemate walimise asjus. 28.01.1923

Märksõnad
Tagasi üles