PM 21.1.1937

FOTO: dea.nlib.ee

Teisipäeva õhtul kella 8 ajal tulistasid Hummuli wallas Kuuste talus elutsewad Jaan T. ja Rudolf J. oma linategijat Ernst Kögelit, pärit Helme Palutarelt, haawates teda raskelt wasakust jalast.

Laskmise põhjustas linategija warguskatse, mille jälile laskjad olid päewal jõudnud, leides reheall, kus K. linu puhastas, 13-naelase kimbu ilusaid linu õlgede alla peidetuna, mille ärawiimises mehed hakkasid linategijat kahtlustama. Õhtul asusid nad püssidega walwele ja kui K. koju minnes linadega oli jõudnud umbes 150 sammu kaugusele, hakkasid nad tulistama, lastes 5 pauku, millest wiimane tabas raskelt.

***

Petseri linnawalitsuse kassapidaja leidis kassast teiste rahade seast kaks kollakat wärwi kahekroonist metallraha, millised Eesti Pangas kontrollimisel osutusid waledeks. Rahad on walmistatud wasesegust ja üle hõbetatud.

21.01.1937.