FOTO: SCANPIX

Kuigi eelarvamused segapaaride suhtes püsivad, kasvab segarassist inimeste hulk Ühendriikides jõudsalt, mis tuleb segapaaridele ainult kasuks, kirjutab Northwesterni Ülikooli psühholoogiateadur Allison Skinner veebiväljaandes The Conversation.

USA viimase rahvaloenduse andmete põhjal on ligikaudu 15 protsenti kõigist noorpaaridest eri rassist. Sellised suhted ilmuvad üha enam ka meediasse: televisioonis, filmides, reklaamiski.

See suundumus annab märku suurtest saavutustest poole sajandi vältel, mis on möödunud ajast, mil ülemkohus kuulutas segaabielud keelanud seadused põhiseadusevastaseks.

Ent psühholoogina, kes uurib rassisuhteid, kahtlustasin, et suhtumine eri rassist paaridesse ei pruugi olla nii positiivne, nagu pealtnäha paistab. Minu varasem uuring pakkus mõningaid tõendeid eelarvamustest segaabielude kohta. Soovisin nüüd teada, kui levinud sellised eelarvamused on.

Mida eri rassid arvavad?

Sellele küsimusele vastuse leidmiseks otsisime koos James Raega kogu USAst inimesi, et uurida otsest ja kaudset suhtumist musta- ja valgenahaliste segaabieludesse.

Psühholoogid eristavad tavaliselt otsest eelarvamust, mis on teadlik ja kontrollitav, kaudsest eelarvamusest, mis aktiveerub automaatselt ja mida on enamasti raske kontrolli all hoida.

Kui keegi teatab otsesõnu, et eri rassist inimesed ei peaks koos elama, ilmutab ta oma otsest eelarvamust. Kui aga keegi vaistlikult mõtleb, et eri rassist paarid ei ole kuigi usaldusväärsed üürnikud või jätavad kergemini laenu tagasi maksmata, siis on tegemist kaudse eelarvamusega.

Kõnealusel juhul hindasime otsest eelarvamust selle põhjal, kuidas küsitletud vastasid otsesele küsimusele, mida nad arvavad samast rassist ja eri rassist paaridest.

Kaudset eelarvamust hindasime nõndanimetatud kaudse assotsiatsiooni testi põhjal, milles küsitletud peavad kiiresti omistama samast ja eri rassist paaridele positiivseid sõnu, näiteks «õnnelikkus» ja «armastus», ja negatiivseid sõnu, näiteks «valu» ja «sõda». Kui küsitletul kulub segapaarile positiivsete sõnade omistamisel rohkem aega, on üpris usutav, et tal on eri rassist paaride suhtes kaudne eelarvamus.

Ühtekokku küsitlesime umbes 1200 valgenahalist, enam kui 250 mustanahalist ja enam kui 250 segarassist inimest. Me leidsime, et üle kogu USA ilmnes valge- ja mustanahalistel inimestel statistiliselt märkimisväärsel tasemel nii otsene kui ka kaudne eelarvamus segapaaride kohta.

Samal ajal need küsitletud, kes nimetasid ise ennast segarassist inimeseks, ei näidanud eri rassist inimeste paaride suhtes üles õieti üldse mingeid eelarvamusi.

Siin toodud diagrammil on esitatud kaudse assotsiatsiooni testi tulemused. Jooned näitavad keskmist ajalist erinevust segapaaride ja samast rassist paaride seostamisel positiivsete sõnadega. Tasub tähele panna, et segarassist küsitletute puhul ulatub keskmine erinevus nullini, mis tähistab eelarvamuse puudumist.

FOTO: Allison Skinner / James Rae / Maret Müür

Teisel diagrammil on kujutatud otsese eelarvamuse testi tulemusi, millel jooned näitavad keskmist otsese eelarvamuse taset segapaaride suhtes. Positiivsed väärtused väljendavad taunivat, negatiivsed väärtused soosivat eelarvamust segapaaride suhtes. Tasub tähele panna, et segarassist küsitletud olid segapaaride suhtes soosivalt meelestatud.

Ehkki me ei saa seda meie andmete põhjal tõsikindlalt väita, arvame siiski, et segarassist küsitletute seas täheldatud eelarvamuse puudumine võib tuleneda tõsiasjast, et nad on ise eri rassist vanemate järglased. Rääkimata sellest, mis iseloomustab nende enda romantilisi suhteid. Segarassist inimestel on õige vähe võimalusi suhteks, mida ei saaks iseloomustada eri rassist isikute suhtena. Üle 87 protsendi meie küsitletud segarassist inimestest ütles, et neil on olnud suhe teisest rassist inimesega.

Eelarvamuse ennustamine

Me soovisime samuti teada, mille põhjal võiks ennustada eelarvamusi segapaaride suhtes.

Me oletasime, et inimestel, kel on olnud romantiline suhe teisest rassist isikuga või kes parajasti on suhtes teise rassi esindajaga, on suhtumine positiivsem.

Valge- ja mustanahaliste küsitletute puhul me täpselt seda leidsimegi. Oli siiski üks pisike erand: mustanahalistel, kes olid varem olnud suhtes teise rassi esindajaga, avaldus otsene eelarvamus sama suure tõenäosusega kui neil, kel sellist suhet polnud.

Seejärel soovisime kontrollida, kas lähedane kontakt ehk teisisõnu kvaliteetaja veetmine segapaaridega on seotud positiivse suhtumisega segapaaridesse. Psühholoogiauuringud on näidanud, et kontakt teiste rühmade esindajatega enamasti vähendab rühmaeelarvamusi.

Selleks palusime vastata küsimusele, kui paljusid segapaare nad tunnevad ja kui palju aega nendega koos veedavad. Leidsime, et kõigis kolmes rassirühmas tähendavad suuremad isiklikud kontaktid nii otsest kui ka kaudset positiivsemat suhtumist segapaaridesse.

Lõpuks uurisime sedagi, kas lihtsalt segapaaridega kokkupuutumine, näiteks nende nägemine kohalikus kogukonnas, on seotud positiivsema suhtumisega segapaaridesse. On väidetud, et juba lihtsalt kokkupuude eri rassist ja muude «segapaaridega» võib vähendada eelarvamusi.

Meie tulemused sellele siiski ei osutanud.

Küsitletud, kes olid öelnud, et puutuvad kohalikus kogukonnas segapaaridega üsna palju kokku, ei olnud üldiselt sugugi väiksema eelarvamusega kui need, kes olid segapaaridega väga vähe kokku puutunud. Õigupoolest võis segarassist küsitletute puhul täheldada isegi nende seas, kes ütlesid, et on kohalikus kogukonnas segapaaridega üsna palju kokku puutunud, mõnevõrra suuremat otsest eelarvamust segapaaride suhtes kui nende seas, kes olid segapaaridega väga vähe kokku puutunud.

Väljavaated

Küsitlusandmete põhjal arvab ainult väike osa USA elanikest – täpsemalt üheksa protsenti –, et eri rassist paaride osakaalu kasv on halb.

Meie uuringu tulemused näitavad siiski, et suuremal osal USA elanikest on segapaaride suhtes nii otsene kui ka kaudne eelarvamus. Need eelarvamused on päris jõulised ning ilmnevad ka nende seas, kel on olnud lähedased isiklikud suhted segapaaridega. Puutumata pole need jätnud isegi inimesi, kel on endal olnud romantilisi suhteid teise rassi esindajaga.

Ainsad, kel pole eelarvamusi segapaaride suhtes, on segarassist inimesed.

Sellest hoolimata oli 2015. aastal kõigist Ühendriikides sündinud lastest 14 protsenti segarassist või segarahvusest, mis kujutab 1980. aastaga võrreldes peaaegu kolmekordset osakaalu kasvu. Hawaiil oli nende protsent lausa 44. Nii et kuigi eelarvamused segapaaride suhtes püsivad, kasvab segarassist inimeste hulk Ühendriikides jõudsalt, mis tuleb segapaaridele ainult kasuks.

Inglise keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane