Rahwuswaheliselt ajakirjanikkude kongressilt Londonis. Kongressi oli kokku kutsunud 1894. aastal Antwerpenis asutatud ajakirjanikkude ja ajaleheomanikkude liit, Union des Associations de Presse. Kutse oli saadetud kõigile kahekümnewiiele enne ilmasõda liitu kuulunud riigile. Saadikuid oli saatnud 23 maad.

Esimesena kõneles Inglise parlamendi alamkoja liige O'Conner ajakirjaniku tõearmastuse tarwidusest. Iga ajakirjaniku püham kohus on kindlasti silmas pidada, milliseid tulemusi wõib anda tema töö. Meie ajal on harilikuks nähtuseks saanud, et ajakirjanduses lewitatakse wäärteateid teiste maade kohta. Lugejad wõtawad neid tõsiselt ja loowad enesele selle järele kirjeldatud maast, rahwast , oludest jne wastawa kujutelmi. Ajakirjandus on walgus, tema ülesanne on näidata asju niisugustena, nagu nad tõepoolest on.

Reutersi toimetuse juht Roderick Jones kõneles uudiste toimetamisest. Uudis ja uudsus on meieaja lugeja igapäewane leib. Inimesed on harjunud iga päew teateid saama sellest, mis sünnib maailmas uut teaduse, politika jne alal. Politikas aga ei ole tal walimiste suhtes enam seda tähtsust, mis waremini. Ameerikas näit. kujunesid omal ajal walimiste tulemused täiesti selle järele, mida mõni päew enne walimisi kuuldi ja nähti. Nüüd on hoopis teised ajad. Walimiste tulemused olenewad walimiswõitluse kunstist. Praegusaja uudiste hankija on sattunud palju raskemasse seisukorda. Iga uudis peab kõige pealt wastama tõele ja olema sellejuures huwitaw ja wärske. 14.07.1927