Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete nõunik Elve Tonts

FOTO: Erakogu

Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsiooninõunik Elve Tonts selgitab täiendusena Postimehe artiklile «Tunni ajal tapetud õpetaja pere hüvitist ei saa», et kuriteoohvritele ja ohvri ülalpeetavatele makstakse riiklikke hüvitisi, seda tuleb neil vaid taotleda. 

Kuriteo ohvriks langenud inimesed võivad alati pöörduda sotsiaalkindlustusameti ohvriabitöötaja poole, kust saab abi. Kuriteo ohvriks langenud inimestel on õigus ohvriabiteenusele ja kuriteoohvritele makstavatele riiklikele hüvitistele. Pöörduda võivad kõik, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, ka pereliikmed.

Ohvriabitöötajad pakuvad emotsionaalset tuge ja jagavad informatsiooni, juhendavad ja abistavad suhtlemisel teiste ohvrile vajalikke teenuseid osutavate asutustega.

Riik hüvitab ohvrile ja tema pereliikmetele vajadusel psühholoogilise abi kulutused. Psühholoogilist abi vajava pere liikmetele hüvitatakse sellele abile tehtud kulutused kokku kuni kolme kuupalga alammäära ulatuses.

Kuriteoohvritele ja ohvri ülalpeetavatele makstakse riiklikke hüvitisi.

Hüvitist makstakse juhul, kui kuriteo tagajärjel on ohvril tekkinud raske tervisekahjustus, vähemalt kuus kuud kestev tervisehäire või kui ohver on saanud kuriteo tagajärjel surma. Lisaks võimaldab ohvriabi seadus taotleda matusekulutuste ja ravikulutuste hüvitamist inimestel, kes on neid kulutusi faktiliselt kandnud.

Ohvriabi seaduse alusel hüvitatakse 80 protsenti varalisest kahjust (ühele ohvrile ja tema ülalpeetavatele kokku maksimaalselt 9590 eurot). Hüvitise suuruse määramisel võetakse arvesse töövõimetusest tulenev kahju, ohvri ravikulud, ohvri surmast tulenev kahju, prillide, hambaproteeside jm abivahenditele ja riietele tekitatud kahju, ohvri matusekulud.

Kuriteoohvritele makstavat hüvitist saab taotleda kolme aasta jooksul pärast kuriteo toimumist.

Inimese surma korral on tema ülalpidamisel olnud pereliikmetel õigus taotleda toitjakaotuspensioni. Toitjakaotuspensioni suurus sõltub toitja perekonnaliikmete arvust: kolmele ja enamale perekonnaliikmele makstakse 100 protsenti arvutamise aluseks võetud toitja vanaduspensionist, kahele perekonnaliikmele 80 protsenti ja ühele perekonnaliikmele 50 protsenti arvutamise aluseks võetud toitja vanaduspensionist.

Riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste taotlused tuleb esitada sotsiaalkindlustusametile, blanketid leiab siit